Μια από τις εργασίες των μαθητών στο μάθημα της πληροφορικής:

 

  Δημιουργία ερωτηματολογίου και ανάλυση αποτελεσμάτων

 

1. Σκοπός της έρευνας

     Το ερωτηματολόγιο  αυτό αφορά την σχέση των μαθητών  με το μάθημα της πληροφορικής και τις έννοιες

Η\Υ, διαδίκτυο,….

 

    2.  Μέθοδος συλλογής στοιχείων

      Διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια στο μάθημα της πληροφορικής στους μαθητές, οι οποίοι έκαναν τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων στο excel και τη γραφική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων.

 

              3. Χρονικό διάστημα : 4 διδακτικές ώρες

 

 4. Μέγεθος δείγματος

             Συμμετείχαν συνολικά  75 μαθητές της Β΄ Γυμνασίου.